ANA KAVRAMLAR
1-İhtiyaç: Karşılandığı zaman haz ve zevk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü duyulan hatta yaşamı tehlikeye sokan duygulara “ihtiyaç” denir.
-Ekonomik ihtiyaçelirli bir mal ya da hizmet ile giderilmesi mümkün olan ihtiyaçlardır.
-Ekonomi dışı ihtiyaç: Belirli bir mal ya da hizmet ile giderilmesi mümkün olmayan ihtiyaçlardır.
-Zorunlu ihtiyaç:İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır.
-Zorunlu olmayan ihtiyaçlar:Yaşamı tehlikeye sokmayan giderildikçe haz giderilmedikçe üzüntü veren ihtiyaçlardır.
İhtiyaçların Özellikleri:
-ihtiyaçlar sonsuzdur
-giderildikçe şiddeti azalır
-ihtiyaçlar birbirlerine ikame edilebilir
2-Kaynaklar(Üretim Faktörleri):Emek, toprak, sermaye ve girişim bunların nicelik ve nitelikleri ekonominin gelişmişlik derecesini gösterir.
Emek(İşgücü)ir ülkedeki mevcut emek miktarı o ülkedeki tüm nüfustan, çalışamayacak ihtiyarları ve çocukların sayısının çıkarılmasıyla elde edilir. Toplam emek miktarı kısa dönemde sabittir.
Doğa(Toprak):İnsanın üretim esnasında doğada hazır bulduğu yada doğanın üretim için kendisine kazandırdığı tüm yararlı unsurlardır. Miktarı sabittir.
Sermaye(Kapital)retimde emeğin verimini artıran, fabrika, yol, baraj, tesis, gereç, donanım gibi daha önce üretilmiş olan üretim araçlarıdır.
Girişim(Müteşebbis):Emek, toprak ve sermaye faktörlerinin bir araya getirilerek üretime koşulmasına denir.
3-Üretimireylerin sınırsız ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktar yada faydalarını artırmayı amaçlayan çabalardır.
-Mekan Faydasıalları üretildiği yerden, ondan faydalanacak kimselerin ayağına götürmek.
-Zaman Faydasıir malın ona ihtiyaç duyuluncaya kadar bekletilmesidir.
-Şekil Faydasıalların şeklini değiştirerek ihtiyaçları daha iyi karşılayacak hale getirmektir.
-Mülkiyet Faydasıalların ona ihtiyaç duyanların mülkiyetine geçmesini sağlayan satıcıların faaliyetidir.
*Hizmette bir üretimdir
*İhtiyaçlar hiçbir zaman bitmediği için üretimde sürekli tekrarlanır.
4-Mal, Hizmet ve Fayda
Mal:İnsan ihtiyaçlarını gidermeye yönelik herşeye denir. Bir şeyin mal olabilmesi için ona ihtiyaç duyulması ve kullanılabilir olması gerekir.
Faydaalların ihtiyaçları karşılama özelliğine denir.
Özel Malir kişi tarafından alındığında onun izni olmaksızın kullanılamayan mallardır.
Kamusal Mal:Ortak tüketime tabi fiyatı olmayan mallardır.
Tüketim Malları(dolaysız,nihai):Tüketici ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır.
Üretim Malları(teknik kapital,aramal)aşka malların üretimine olanak sağlayan mallardır.
Dayanıksız Mallar:Sadece bir kez kullanılabilen mallardır.
Dayanıklı Mallarir defadan fazla kullanılabilen mallardır.
İkame mallar:İhtiyacın karşılanmasında birbirinin yerine geçebilen mallardır.
Tamamlayıcı Mallarir ihtiyacın karşılanmasında birlikte kullanılan mallardır.
5-İşbölümü, Uzmanlaşma ve Mübadele
-Mesleki İşbölümüer fert farklı bir meslekte uzmanlaşır.
-Teknik İşbölümüer işletme bir mal üretiminin çeşitli teknik evrelerinde uzmanlaşır.
*İşbölümü, uzmanlaşma ve mübadele ekonominin özüdür.

6-Bölüşüm
Fonksiyonel bölüşüm: Üretim faktörlerinin üretimden aldığı payı gösterir. Emek(ücret), sermaye(faiz), toprak(rant), girişimci(kâr) alır.
Kişisel bölüşüm: Ülkede toplam hasılanın kişiler arasında nasıl dağıldığını gösterir.
7-Tüketim: Ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından ihtiyaçların doğrudan tatmini için yararlanmaya tüketim denir. Yeni bir mal üretmek için yapılan kullanımlar tüketim değil ara kullanımdır.iktisat ana kavramlar