Tutukluların hakları

MADDE 114.– (1) Tutuklulardan çalışmaları istenebilir; ancak, buna mecbur tutulamazlar. Tu*tuklular istediklerinde idare, barındırıldıkları oda*larda çalışmalarına izin verebilir. Odada çalışma imkânı yoksa, tutukluların iş yerlerinde çalışmala*rına da izin verilebilir. Bu takdirde kendileri hak*kında çalışmakta olan hükümlülere ait rejim uy*gulanır.
(2) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde tu*tuklular, kurumun bu hu*sustaki genel düzenine uymak suretiyle ziyaretçi kabul edebilirler. Ancak soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuş*turma evresinde hâkim veya mahkeme, soruştur*manın veya davanın selameti bakımından tutuklu*nun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir.
(3) Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile tele*fonla görüşmeleri, so*ruşturma evresinde Cumhuri*yet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıtlanabilir.
(4) Tutuklu, savunması için istediği müdafii seçmek ve görevlendir*mek hakkına sahiptir. Her dereceden kurum görevlileri bu hususta tutukluya tavsiyelerde bulunamaz.
(5) Tutuklunun müdafii ile olan haberleşmesine ve kurum düzeni çer*çevesinde temas ve görüşme*lerine hiçbir suretle engel olunamaz ve kısıtla*malar konulamaz.
(6) Özel kanunda yer alan hükümler saklıdır.