Gelirler

MADDE 25 - (1) İskana ilişkin olarak;


a) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile şahıslar ve milletlerarası göçmen ve mülteci teşkilatları tarafından yapılacak maddi yardımlarla nakde çevrilecek yardımlar,


b) Yabancı devletlerden göçmenler için alınacak tazminatlar,


c) İskan amaçlı alınmış, tahsis edilmiş veya inşa sonrası elde edilmiş ancak çeşitli nedenlerle hak sahiplerine devredilememiş taşınmaz malların ihale usûllerine göre satışından elde edilen gelirler,


ç) Hak sahiplerine yapılan arsa satışlarından sağlanan gelirler,


d) Kamulaştırma bedelleri ile tezyidi bedel davaları sonucunda alınan paralar,


e) Geri ödeme tahsilatlarından sağlanan gelirler,


f) Diğer hibe, yardım ve gelirler,


genel bütçeye gelir kaydedilir.