Onyedinci sülaleden otuzuncu sülaleye kadar devam eden ve 333 yılında Makedonya kralı Büyük İskender tarafından istila edilerek tarih sahnesinden silinen Eski Mısır'ın en uzun ve son dönemi olan Yeni Krallık devresinde, devlet yönetimi daha önceki dönemlere göre farklılık göstermektedir.Çünkü, bu donemde yabancı istilalardan kurtulma uğraşı verilerek Mısır'da prensler tarafından Eski Krallık yönetimi yeniden kurulmuştur.

bu dönemde Kral, Ülkenin tek ve mutlak hakimidir. Ancak; Yönetsel işlerin çoğalması arazinin genişlemesi nedeniyle Kral bu görevlerini yüksek rütbelerdeki memurlarına bırakmaya mecbur kalmıştır. Kral'dan sonra ki en yüksek rütbeli merkez örgütünün başı vezirdir. Vezirlerin en büyük görevi tarafsız davranması ve adaletli olmasıdır.[1]

Yeni Krallık Zamanında, Ari halklarının Ön Asya'ya nüfuz etmeleriyle ilgili olarak, muhtelif kavimlerle karışmış olan Hiksoslar, Mısır'ı istila etmiştir.. Hiksoslar'ın saltanatı M.Ö. 1670 - 1570 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Ancak daha sonra Thebes kentinden Amosis, Hiksosları yenmiş ve kaçan düşmanları Filistin'e kadar kovalamıştır. Bu olaydan sonra 17. Hanedanlıktan 24. Hanedanlığa kadar süren Yeni Krallık Dönemi başlar. Yeni Krallık Dönemi'nde Mısır büyük bir devlettir, kolonileri vardır, yönetim kralın memurları tarafından yapılır. Devletin hazır bir ordusu bulunur. Mısır'a devamlı yabancı göçü görülür ve bu yüzden yabancı etkisi fazladır. Saraya yabancı prensesler ve harem kadınları alınır. Yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler gelişir. İmparatorluk Tanrısı Amon'dur. Amon tapmağının ve rahiplerinin kudreti ülkede gittikçe artar.[2]

Yeni Krallık'ın son dönemlerine bakacak olursak, iç karışıklıkların arttığını görürüz. Bununla beraber güneyden Nubya ve kuzeyden Asur saldırılarının arttığını da söyleyebiliriz. M.Ö. 8. yüzyılda Nubyalılar, M.Ö. 671'de Asurlular Mısır'ı ele geçirir. Persler, M.Ö. 525'de, Helenler de M.Ö. 332 yılında Mısır'a egemen olurlar.