6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: Ekonomi Terimleri Sözlüğü

 1. #1
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  Türkiye'nin üç büyükleri; Mustafa,Kemal,ATATÜRK!

  Standart Ekonomi Terimleri Sözlüğü

  A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı : Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % ...

  Acenta : Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım ...

  Açığa Satış : Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır. ...

  Açık Piyasa İşlemleri : Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ...

  Açık Pozisyon : Vadeli işlem piyasalarında alınmış ve henüz kapatılmamış pozisyonara denir. ...

  Adi Hisse Senedi : Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senedidir. ...

  Ağırlıklı Ortalama Fiyat : Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedinin miktar ağırlıklı ve ...

  ALACAK DEVİR HIZI: Ticari alacakların kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir.

  Alım Satıma Aracılık : Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade ...

  Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. ...

  Alış Satış Farkı : İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. ...

  ALTIN VE DİGER KIYMETLİ MADENLER FONU: Portföyününün en az %51`ini altın ve diğer kıymetli madenlerin oluşturduğu fonlardır.

  Anonim Şirket : Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş ...

  Apel : Pay bedelinin taksitle ödenmesinin sözkonusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya denir. ...

  Aracı Kuruluş : Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır. ...

  Aracı Kurum : Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır. ...

  Aracılık : Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, ...

  Aracılık Yüklenimi : Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aracı kuruluş veya kuruluşlar tarafından ihraçcı şirkete ...

  Arbitraj : Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir. ...

  AVRUPA PARA BİRİMİ: ECU Sepeti Topluluğa üye on ülkenin paralarının sabit tutarlarının toplamından oluşmaktadır. Bu tutarlar her üyenin ağırlık katsayısına göre belirlenmiştir. Katsayılar ülkenin GSMH`si, Topluluk içindeki ticaret hacmi ve kısa vadeli parasal destekleme sistemi içindeki paylarına göre belirlenmiştir.  Ayı Piyasası : Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisinin hakim olduğu piyasalardır. Bu piyasalarda kişiler ellerindeki hisse ...


  Bağlı Ortaklık : İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az ...

  Bağımsız Dış Denetim : Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu�nca istenecek mali tablolarının, genel ...

  Bakiyeyi Yüklenim : Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyla satışında, satılmayan kısmın tamamının, bedeli satış süresi ...

  Banka Bonoları : Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı bir sermaye ...

  Banka Garantili Bonolar : Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı ...

  Bankalararası Para Piyasası : Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde aynı adla ...

  Banknot : Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir. Yasal ödeme ...

  Basit Faiz : Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır. ...

  Baz Fiyat : Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının ...

  Baz Puan : Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4 üncü haneye karşılık gelir ...

  Başlangıç Sermayesi : Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu asgari çıkarılmış sermayeleridir. ...

  Başlangıç Teminatı : Vadeli işlem sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyonalan yatırımcının pozisyon açarken yatırması gereken teminattır. ...

  BAŞ VE OMUZ FORMASYONLARI: Hisse senetlerinin teknik analizinde kullanılan formasyonlardandır. Bu tip formasyonlar, fiyatların insan omuzu gibi düz bir seyir izlerken birden yükselip (başı oluşturup) tekrar omuz seviyesine dönmesi ile oluşur.

  Bedelli Sermaye Artırımı : Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak ...

  Bedelsiz Sermaye Artırımı : Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına ...

  Benchmark : Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Örneğin portföy yönetiminde, benchmak portföy, bu yapı dışında oluşturulan ...

  BETA KATSAYISI: Hisse senedinin hareketliliğini gösteren bir katsayıdır. Bir hissenin betası, hisse senedi fiyatındaki yüzdesel değişimin, piyasa endeksindeki yüzdesel değişime bölünmesiyle hesaplanır. çıkan sayınının 1'den büyük ise hissenin hareketliliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca bu katsayı hissenin borsadaki genel bir düşüş ya da yükseliş trendinde nasıl tepki vereceğini ortaya koyabilir.
  BIS : Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve diğer kurumların kendi aralarındaki işbirliğini ...

  Bileşik Faiz : Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu ...

  Birikmiş Faiz : Bir yatırımın, yatırım dönemi içerisinde, ödeme tarihine kadar üzerinde biriken faizdir. Örneğin, 6 ayda bir ...

  Birincil Piyasa : İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesi ...

  Birincil Piyasalar : Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla, ...

  Blok Satış : Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 10�unu aşan satış işlemidir. ...

  Boğa Piyasası : Talebin arzdan daha çok olduğu ve borsada fiyatların tırmanışa geçtiği dönemi ifade eder. ...

  Bono : Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin ...

  Borsa Eksperleri : Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü ...

  Borsa Emirleri : Müşteri emirleri, aracı kurum üye temsilcileri tarafından seans içinde borsa bilgisayar sistemine aktarıldığında borsa emrine ...

  Borsa Fiyatı : Borsada belirli kurallara göre işleyen organize pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin, borsadaki arz ve talep ...

  Borsa Payı : Borsa üyelerinin, Borsada gerçekleştirdiği işlem hacmine göre hesaplanarak Borsaya ödenen meblağ olup Borsa Yönetim Kurulunca ...

  Borsa Üyeleri : Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi ve Borsa�dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır. ...

  Bölgesel Pazarlar (Kot Dışı Pazar) : Ulusal (Kot İçi) Pazarda işlem görme koşullarını taşımayan ve Borsa Yönetim Kurulunca geçici veya sürekli ...

  Broker : Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf ...

  Bütçe Dengesi : Bir işletmenin veya devletin gelir ve giderleri arasındaki farktır. ...

  Call Option : Opsiyon, sahibine, opsiyona konu olan kıymeti, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan ...


  Çapa : Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin kur çapası ...

  Çapraz İşlem : İşlemin alıcı ve satıcı tarafının aynı üye olması durumunu ifade eder. Bu şekilde işlem oluşturmaya ...

  Çekirdek Enflasyon : Tüketici ve Toptan Eşya Fiyat Endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve hizmet sepetlerinden oluşan ...

  Çok Fiyat Sürekli Müzayede Sistemi : Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği ...

  Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir. ...


  Dalgalı Serbest Kur Sistem : Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği sistemleri ifade eder. ...

  Dealer : Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. ...

  Değişken Faizli İhraçlar : Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen başka değişkenlere bağlanan kıymetlerdir. Gerçekleşen enflasyona veya LIBOR gibi ...

  Defter Değeri : İşletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. ...

  Depo Sertifikası : Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin ...

  Devalüasyon : Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki ...

  Devlet İç Borçlanma Senetleri : Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerinin genel ...

  Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri : Bu tür menkul kıymetlere yatırım yapanlarının kıymetleri fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler ...

  Devre Kırıcılar : Menkul kıymet borsalarında piyasanın belirlenen bir süre içerisinde, belirlenen bir seviyede düşüş göstermesi durumunda, hisse ...

  Dönemsel Faiz : Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. ...

  Döviz Kuru : Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir. ...

  Döviz Kuru Rejimleri : Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi ...

  Dünya Bankası : 1944 yılı sonrası, Avrupanın yeniden imarına yönelik olarak International Bank for Reconstruction and Development adı ...

  Dışarıda Yerleşik Kişi : Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek veya tüzel kişidir.


  Efektif : Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade eder...

  Egzotik Opsiyonlar : Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen opsiyonlardır. Barrier option adı altında opsiyona konu olan kıymetin opsiyonda ...

  Elektonik Fon Transferi EFT : Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde ilk olarak ...

  Elektronik Menkul Kıymet Transferi EMKT : Menkul kıymetlerin elektronik ortamda hesaplararası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür ...

  Emir Bölme : Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı ...

  Emir İyileştirilmesi : Alış emirlerinde fiyatların yukarıya, satış emirlerinde aşağıya çekilerek fiyat önceliğinin değiştirilmesidir. ...

  Emisyon Primi : Ortaklıkların hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri sonucunda satış fiyatı ile nominal ...

  En İyi Gayret Aracılığı : Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ...

  Enflasyon : Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Bugün için, parasal bir olgu olduğu ve uzun dönemde parasal bir ...

  Enflasyon Hedeflemesi : Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. Bu ...

  Enflasyon Vergisi : Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise ...

  Etkin Piyasa : Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıymetlere ilişkin elde edilebilir bilgilerin ...

  Euro Bonolar : Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği ...

  Euro Dolarlar : Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda veya ABD bankalarının yurtdışı şubelerinde tutulan ABD doları cinsinden mevduatları ...

  Eurotahvil : İhracı yapan ülkenin kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı ...


  Faiz : Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile paranın kullanım bedelidir. ...

  Faiz Dışı Bütçe Dengesi : Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesidir. ...

  Federal Fon Oranları : Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında ...

  Fesih : Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde ...

  Finansman Bonoları : İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası ...

  Fiyat Adımı : Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. ...

  Fiyat Endeksleri : Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. ...

  Fiyat Kotasyonu Vermek : Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır. ...

  Fiyat Marjı Fiyat Aralığı : Her hisse senedi için, seans içinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyatlar o hisse ...

  Fiyat Önceliği : Hisse Senetleri Piyasası�nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek ...

  Fiyat İstikrarı : Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma ...

  Forward : İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir ...

  Forward Forward : Sözleşmeye konu olan örneğin bir para piyasası işleminde vade, faiz ve miktar gibi unsurlar üzerinde ...

  Forward İşlemler : Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneneceğinin iki ...

  Future : İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir ...

  Futures Piyasaları : Fiyat dışındaki şartları standartlaştırılmış bir vadeli (forward) sözleşmenin işlem gördüğü piyasalardır. Bu piyasalarda sözleşmeye konu ...


  Gayrimenkul Sertifikaları : İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, değerleri ...

  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları : Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım ...

  Gelir Ortaklığı Senetleri : Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava ...

  Genel Finans Ortaklıkları : Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka ...

  Getiri Endeksleri : Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. ...

  Gözaltı Pazarı : Hisse senetleri Borsa�da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı ...

  Halka Açık Anonim Ortaklık : Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir. ...

  Halka Açıklık Oranı : Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranını ifade eder. ...

  Halka Arz : Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın ...

  Halka Arza Aracılık : Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır. ...

  Hazine Bonosu : Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma ...

  Hedging : Nakit piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan risklerden diğer piyasalarda (futures, options vs.) pozisyon alarak korunmadır. ...

  Hesaben Saklama : Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin T.C. Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından ...

  Hisse Senedi : Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden, ...

  Hizmetler Endeksi : Ulusal Pazar�da işlem gören ve sadece hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler ...

  İçerden Öğrenenlerin Ticareti :Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak ...

  İflas : Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. ...

  İhale : İhale, ingilizce �auction� auctio kökünden gelmekte olup kelime anlamı artış demektir. Piyasa ekonomilerinde, çeşitli mal ...

  İhraç : Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır. ...

  İhraçcı : Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi ...

  İkincil Piyasa : Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç ...

  İkincil Piyasalar : Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır. ...

  İlâve Kotasyon : Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettiği yeni hisse senetlerinin ...

  İlk Kotasyon : Ortaklık hisse senetlerinin ilk kez Borsa kotuna alınmasını, ortaklığın borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerinin Borsa ...

  İmtiyazlı Hisse Senedi : Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi ...

  İntifa Senetleri : Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra ...

  İrtibat Büroları : Aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacı ile aracı ...

  İtfa : Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda ana paranın geri ödenmesidir. ...

  İzahname : Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca halkı şirket ve hisse senetleri konularında ...

  İşlem Birimi : Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da ...

  İşlem Hacmi : Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının ...

  İşlem Miktarı : Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet ...

  İştirak : Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı ...


  Kalanını İptal Et (KİE) : Fiyat ve miktarın girildiğiancak işlem kısmen veya tamamen gerçekleşmezse işlem görmeyen kısmın ekranda pasif olarak ...

  Kamuyu Aydınlatma : Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında ...

  Kapanış Fiyatı : Bir seansta Borsa kaydına alınan (tescil edilen) en son işlemin fiyatıdır. ...

  Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB) : Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını ...

  Katılma İntifa Senedi : Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma ve ...

  Kaydi Takas : Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul ...

  Kayıtlı Sermaye : Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu�nun sermayenin artırılmasına dair ...

  Kesin Alış : Bir menkul kıymetin doğrudan alımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası ...

  Kesin Satış : Bir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası ...

  Konkordato : Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu ...

  Konsolidasyon : Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden ...

  Kotasyon : Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin ...

  Kredili Menkul Kıymet İşlemleri : Bir aracı kuruluş nezdinde, müşteri adına kredi hesabı açılması koşulu ile müşteri ve aracı kuruluş ...

  Kullanım fiyatı : Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun kullanılacağı anda alınacağı veya satılacağıu fiyattır. ...

  Kupon : Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen hisse ...

  Kuponlu İhraçlar : Bir menkul kıymetin dönemsel olarak faiz ödemesini ifade eder. Örneğin, 100.000 TL nominal değerli, 3 ...

  Kupür : Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isimdir. ...

  Kurtaj : Aracı kuruluşların, aracı olarak Borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında menkul kıymetlerin işlem fiyatlarıyla hesaplanan tutarı üzerinden ...

  Kurucu Hisse Senetleri : Türk Ticaret Kanunu�nun (TTK. Madde: 402) verdiği yetkiye dayanarak Anonim Şirketlerin kuruluşunda veya sermaye artırımında, ...

  Kurumsal Yatırımcılar : Bireysel yatırımcılardan ayrı olarak, kendisine devredilen paralardan ya da tahvil ve hisse senedi satışıyla sağladığı ...

  Küsurat Emir : İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir. ...

  Kısa Pozisyon : Yatırım saikiyle, gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle, belirli bir an itibariyle sahip olunmayan finansal araçların ...


  LIBID : Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerinden ABD doları üzerinden mevduat kabul etme işlemlerinde ...

  LIBOR : Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları ...

  Likidite : Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde (değer ...

  Limit Değerli Emirler : Özel limit fiyatlı emirlerin belirli bir tutar sınırı konmuş şeklidir. Özel limit fiyatlı emre ilaveten ...

  Limit Fiyatlı Emirler : Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım sistemde pasif olarak ...

  Limitli Emir : Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; satıcının ise satmaya razı ...

  Lot : Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir. İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası�nda, 1 lot. 1 lot 1 adet ...


  Mahsup : Üyelerin, bir piyasadan doğan alacaklarını talimatları doğrultusunda diğer bir piyasa işleminden doğan borçlarını ödemede kullanabilmeleridir. ...

  Maksimum Lot : Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen ...

  Maktu Teminat : Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminatın tüm aracı kuruluşlar ...

  Mali Endeks : Ulusal Pazar�da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler ...

  Mali Piyasalar : Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını ...

  Maliye Politikası : Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belli amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla gelir toplama (vergilendirme) ve harcama ...

  Menkul Kıymet : Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir ...

  Menkul Kıymet Borsaları : Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı örgütlenmiş piyasalardır. ...

  Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri : Aracı kuruluş ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren taraftan açığa satış ...

  Merkez Bankası Bağımsızlığı : Kavramsal olarak merkez bankalarının kararlarında dış faktörlerden (çoğunlukla politik) etkilenmeden, kendi öngördükleri para politikası araçlarını ...

  Merkez Bankası Müdahalesi : Merkez Bankalarının kısa ve uzun dönemli para politikaları amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak piyasalarda alım-satım yapmalarıdır. ...

  Merkezi Takas : Borsa�da gerçekleşen tüm işlemlerin takasının yine Borsa�da sonuçlandırılmasıdır. ...

  Morotoryum : Borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ...

  Munzam Teminat : Üçer aylık dönemlerde, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek birden fazla günde Borsaca ...

  Müşteri Emirleri : Müşterilerin Borsa�da menkul kıymet alıp satmak amacıyla Borsa üyelerine yazılı ya da sözlü şekilde ilettikleri ...

  Müşteri İsmine Saklama Sistemi : Takasbank sisteminde Müşteri kodlarıyla takip edilem alt hesapların Takasbank�ın yapacağı düzenleme ile isme çevrilmesini, her ...


  Nakit Piyasalar : Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı piyasalardır. ...

  Nama Yazılı Hisse Senetleri : Hisse senedinin üzerinde sahibinin adının yazılı olduğu ve şirketin pay defterine bu adın kaydedildiği hisse ...

  NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations : Tezgah üstü piyasalarda (resmi bir düzenleyicisi olmayan) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği ...

  Net Aktif Değeri : Belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarının hisse ...

  Net Bakiye Prensibi : Hisse Senetleri Piyasası�nda gün içinde yapılan iki seansta gerçekleşen işlemlerin netleştirilmesidir. Üyelerin, hem aynı menkul ...

  Net Bugünkü Değer : Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, ...

  Nominal (İtibari) Değer : Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödenecek değerdir. ...

  Nominal Değer : Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç ...

  Normal Emir : Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir. ...


  Operasyonel Bütçe Dengesi : Faiz hariç ve dahil bütçe dengesini gösteren geleneksel tanımların, özellikle ekonomik istikrara sahip olmayan ülkelerde ...

  Opoze Hisse Senedi : Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir. ...

  Opsiyon : Belirli bir kıymeti, önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlardır. Kontratı elinde ...

  Opsiyon Pirimi : Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktarda bir kıymeti belli ...

  Opsiyon Sözleşmesi : Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş ...

  Oransal Teminat : Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası�nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarının ...

  Ortalama Teminat : Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır. ...

  Otomatik İşleme Kapama : Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre içerisinde ...


  Ödenmiş Sermaye : Esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır. ...

  Özel Denetleme : Menkul kıymetlerin halka arzı için kayda alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu�na başvuran veya Sermaye Piyasası ...

  Özel Emir : Borsa Yönetim Kurulu�nca her hisse senedi için ayrı ayrı belirlenmiş olan �bir seferde girilebilecek işlem ...

  Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Emirler : Emir miktarının �Sıfır-0� olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Belirli bir ...

  Özel Sektör Tahvilleri : Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir ...


  Para Kurulu : Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine ...

  Para Piyasası : Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal ...

  Para Politikası : Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve ...

  Para Politikası Kurulu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde Hükümet ile ...

  Paranın Dolaşım Hızı : Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / ...

  Parasal Aktarım Mekanizması : Para politikası kararlarının üretim, tüketim, istihdam gibi reel ekonomik aktiviteleri ekonominin kendi dinamikleri aracılığı ile ...

  Piyasa : İtalyanca �piazza� kelimesinden dilimize geçmiştir. Genel anlamda mal veya hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın ...

  Piyasa Emri : Menkul kıymet alım satımında en iyi piyasa fiyatından işlemin gerçekleştirileceği emir türüdür. Bu tür emrin ...

  Piyasa Fiyatı : Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyatıdır. ...

  Piyasa Gözetimi : Borsa�da işlem gören menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerinin, sözkonusu borsanın ilgili birimi ...

  Piyasa Yapıcı : Piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlarında likit ve ...

  Piyasa Yapıcılığı Sistemi : Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak, ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak amacı ile, hazine veya merkez bankalarının, ...

  Piyasaya Göre Ayarlama : Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma fiyatı ile bir önceki gün piyasada ...

  Portföy : Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip birden fazla kıymete yatırılması sonucu oluşan toplam ...

  Portföy Teorileri : Çeşitli risk ve getiri yaklaşımları altında portföy oluşumlarını inceler. Portföy oluşumu ve yönetime ilişkin, risk-getiri ...

  Portföy Yöneticiliği : Finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi ...

  Pozisyon Fazlası : Döviz, menkul kıymet veya herhangi bir finansal enstrumanda sahip olunan net fazla pozisyonu ifade eder. ...

  Put Option : Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti yine opsiyonda ...


  Reel Faiz Oranı : Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal faiz oranından, beklenen enflasyon oranının çıkarılması ile ...

  Reeskont : İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir ...

  Referans Fiyat : Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil ...

  Repo : Bir kıymetin belli bir tarihte, belli bir orandan geri satım vaadi ile alımını ifade eder. ...

  Resmi Müzayede Pazarı : Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak risk sermayesi yatırımlarına yönelten şirketlerdir. ...

  Revalüasyon : Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki ...

  Reverse Repo : Bir kıymetin belli bir tarihte, belli bir orandan geri alım vaadi ile satımını ifade eder. ...

  Reyting : İhraçcıların (şirket, devlet, vs.) ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin (tahvil, finansman bonosu vs.) anapara ...

  Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı : Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı �Yeni ...

  Risk-Getiri : Bir yatırımın öngörülen getirisi karşılığında mevcut riskini ifade eder. Risk genelde yatırımın geçmiş getirilerinin standart ...

  Riskten Kaçınma : Bir yatırımcının risk karşısında takındığı tavırları ifade etmekte kullanılan kavramlardır. �Risk averse� bir yatırımcı riskli ...

  Rüçhan Hakkı : Hisse senetleri Borsa�da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma ...

  Rüçhan Hakkı Pazarı : Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halinde ...


  Sabit Getirili Menkul Kıymetler : Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır. ...

  Sabit Kur Sistemi : Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu ...

  Saklama Hizmeti : Tahvil, bono, altın ve benzeri kıymetlerin sahip olan kişi veya kurum adına bir sözleşme çerçevesinde ...

  Saklama Kuruluşu : Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir. ...

  Samurai Bonds : Yabancılar tarafından, Japonya�da, Japon Yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçlarıdır. Çoğunlukla 5 yıl ve üzeri ...

  Satış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) satmaya istekli oldukları fiyattır. ...

  Seans : Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır. ...

  Senyoraj Beylik Hakkı : Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel ...

  Sermaye Artırımı : Ara mali tablo düzenlemekle yükümlü olan anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının ...

  Sermaye Piyasası : Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır. ...

  Son Kredi Mercii : Merkez bankalarının, para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülükleri nedeniyle, sistemde ortaya çıkan ...

  Spot Valör : Mali piyasalarda gerçekleştirilen bir işleme bağlı ödemelerin işlemin yapıldığı günü takip eden iki iş günü ...

  STRIP : Kuponlu bir menkul kıymetin anaparası ve kuponlarının ayrı ayrı işlem görebilmesi amacı ile ayrıştırılmasını ifade ...

  Sürdürme Teminatı : Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ...

  Süre : Sabit getirili, kupon ödemeli bir menkul kıymetin, anapara ve kupon ödemelerinin net bugünkü değerlerinin, kupon ...

  Sürekli Denetleme : Borsa tarafından belirlenen ve başlangıç teminatının, vadeli işlemler piyasasındaki olumsuz fiyat değişmeleri sonucu oluşan zarar ...

  Sınai Endeks : Ulusal Pazar�da işlem gören ve sadece sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler ...

  Sınırlı Denetleme : Sermaye Piyasası Kanunu�na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ...

  SWAP: Faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş işlemdir.
  Taban Fiyatı : Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, ...

  Tahsisli Satış : Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para ...

  Tahvil : Borsa�da gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ve alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesidir. ...

  Tahvil : İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlerdir. ...

  Takas : Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir. ...

  Talon : Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra ...

  Tasfiye Değeri Likiditasyon Değeri : Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ...

  Tavan Fiyatı : Toptan Eşya Fiyat Endeksidir. ...

  TEFE : Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler yardımıyla geleceği tahmin etmede kullanıldığı bir ...

  Teknik Analiz : Alacağın devralınması. ...

  Teknik Analiz : Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketlerinin analiz edilerek bu yolla geleceğe yönelik ...

  Temellük : Borsa�da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarının belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi ...

  Temerrüt : Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine ...

  Temerrüt Alım Satım : Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu�nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini takip eden ilk iş ...

  Temerrüt Alış Satışı : Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa�da yapılmasına gerek gördükleri menkul kıymet satım işlemlerinin ...

  Temettü Kâr Payı : Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Borsa ...

  Teminat : Vadeli işlemler piyasasında alınan pozisyonlar için yatırılmış bulunan teminatın sürdürme teminatı düzeyine gerilemesi vya daha ...

  Teminat Tamamlama Çağrısı : Alacağın Devredilmesi. ...

  Temlik : Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasıdır (Menkul kıymetin geri satım ...

  Ters Repo : Borsa�da gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının doğruda, Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının ise bu işlemlerin Borsa�ya bildirimi ...

  Tescil : Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra sermaye artırımının tescili ...

  Tescile Mesnet Belge : Borsa işlemlerinin takasında, tarafların, takasa olan borçlarını ödedikleri nisbette alacaklarının ödenmesi prensibidir. ...

  Teslim Karşılığı Ödeme Prensibi : Organize bir borsa dışında yapılan işlemleri kapsayan gevşek ve gayriresmi nitelikteki borsa dışı piyasalardır. ...

  Tezgah Üstü Piyasalar : Alıcıları önceden belli olan veya olmayan, belli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin Borsa�da güven ...

  Tezgah Üstü Piyasalar : Organize olmayan, belli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır. İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir. ...

  Toptan Satışlar Pazarı : Tahvil ve Bono Piyasası�nda işlem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademedir. ...

  Tranş : Tüketici fiyat endeksi ...

  TÜFE : Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak ...

  Tümünü Yüklenim : İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi ibr malın veya finansal aracın ...

  Türev Piyasalar : Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve ...

  Türev Ürünler : Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş mali ...

  Türkiyede Yerleşik Kişi : 1986 yılında 40 şirketin hisse senedi ile başlayarak zamanla sayısı 100 şirketin hisse senedi ile ...


  Ulusal 100 Endeksi : Hisse Senetlerinin fiyatları ve her bir hisse senedinin; aynen saklamada bulunanlar hariç, Takasbank saklamasında bulunan ...

  Ulusal 30 Endeksi : Vadeli İşlemler Piyasası�nda kullanılmak üzere, yatırım ortaklıkları hariç Ulusal Pazar�da işlem gören şirketlerden önceden belirlenmiş ...

  Ulusal Pazar : Borsa Yönetim Kurulu kararı ile pazarı açılmış, endekse dahil olan ve olmayan Borsa kotunda yer ...

  Uluslararası Pazar : İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi içinde �Serbest Bölgeler Mevzuatına� göre faaliyet gösterecek esas olarak ...

  Uyuşmazlık Komitesi : Borsa işlemleri ile ilgili olarak; üyeler arasında veya üyeler ile müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari ...

  Uzlaşma Fiyatı : Vadeli işlemler piyasasında pozisyon alan hesapların günlük kar/zarar ve teminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Genelde ...

  Uzun Pozisyon : Yatırım saikiyle, gelecekte fiyat artışı olacağı beklentisiyle bir finansal araca satın alma veya diğer herhangi ...


  Üçüncül Piyasa :Tezgahüstü piyasalarda (OTC) yapılan işlemler, üçüncül piyasa işlemi olarak adlandırılır. ...

  Üye Temsilcisi : Borsa�da işlem yapma yetkisine sahip aracı kuruluş temsilcisidir .

  Vadeli İşlem Piyasaları :Standartlaşmış vadeli işlme sözleşmelerinin işlem gördüğü, takası bir takas kurumu tarafından garanti edilen ve Borsa ...

  Vadeli İşlem Sözleşmeleri :Sözleşmenin taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir ...

  Vadeli İşlemler :Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak ...

  Vadeye Kadar Getiri :Bir menkul kıymetin vadesine kadar tutulması sonucu elde edilecek getiriyi ifade eder. �Effective rate of ...

  Vadeye Kalan Gün enkul kıymetin valör tarihinden itfasına kalan gün sayısıdır. ...

  Valör zerinde anlaşma sağlanan bir işlemin, fiilen yerine getirileceği örneğin, karşılıklı olarak hesaplara alacak ve borç ...

  Value at Risk: Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği piyasa ...

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymet :İhraçcıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları veya temellük edecekleri alacaklar karşılığında, ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır. ...

  Verim Eğrisi :Belli bir anda bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ...

  Volatilite :Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek bir volatilite artan bir ...

  Volatilite Oynaklık :Bir menkul kıymetin fiyatının veya piyasanın genelinin kısa bir zaman aralığı içerisinde gösterdiği dalgalanma özelliği. ...

  Yabancı Hisse Senedi :Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve ortaklık hakkını temsil eden menkul kıymetlerdir. ...

  Yabancı Ortaklık :Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye�de yerleşik sayılmayan (dışarıda yerleşik) kişilerden ilgili ülke mevzuatına ...

  Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ıkarıldıkları ülke borsalarında alım satım konusu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu�nca niteliği belirlenen menkul kıymetler ...

  Yabancı Yatırım Fonu :Yurt içinde kurulan yatırım fonlarına benzer özellikleri taşıdığı Sermaye Piyasası Kurulu�nca kabul edilen, yurtdışında kurulmuş ...

  Yapay Piyasa Yapay Fiyat :Yapay piyasa; sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini yapay olarak etkilemek ve görünürde aktif bir piyasa ...

  YATAY ANALİZİ: Dönemler arası bilanço ve gelir tablosu kalemlerin değişimlerini gösterir.
  Yatırım Danışmanlığı :Karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç ...

  Yatırım Fonu alktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet ...

  Yatırım Fonu Katılma Belgesi :Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ...

  Yatırım Ortaklıkları :Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören ...

  Yeni Hisse Pazarı isse senetleri Borsa�da işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarının bir hesap dönemi içinde temettü ödemesinden önce ...

  Yeni Şirketler Pazarı :Yeni kurulmuş olmakla birlikte büyüme potansiyeli taşıyan ve hisse senetlerini Borsa�da veya Borsa dışında ilk ...

  Yeniden Değerleme :Ortaklıkların aktiflerinde kayıtlı bulunan ve amortismana tabi maddi duran varlıklarının enflasyon sebebiyle elde etme maliyeti ...

  Yetki Belgesi :Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetini gösteren ...

  YÜKSELEN TAKOZ: Büyük düşüşlerden önce oluşur. Yukarı doğru açısı olan bir üçgen görünümündedir. Takozun uçlarına doğru çıkış güç kaybeder. Hacim artışı olmaz,hacim daralır. Hacim yükselen fiyatı onaylamaz. Takozun yükselen destek çizgisi kırıldığında, düşüş takozun boyunun üçte iksi kadar olur.
  YÜKSELEN ÜÇGEN FORMASYONU: Fiyatların çıkarken aynı seviyede direnç oluşturmasına karşılık düşerken daha üst seviyede dip yapmasıyla oluşan şekildir. Fiyatların belirgin bir prim yapmadan önce oluşturduğu formasyondur. Formasyon hedefi ise formasyonun direnç seviyesi ile en düşük fiyatlı günü arasındaki farkın direnç seviyesine eklenmesiyle bulunur.

 2. #2
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart

  cok işime yarayacak meslegım geregi ufucklık çok tşk..
  Kelimeler Yetse..


 3. #3
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  dυѕLєяfσяυм üує

  Standart ---> Ekonomi Terimleri Sözlüğü

  İyi de ... dan sonraki kısımlar yok cümleler yarım kalmış -_-
  . . . şu üç damla azizdir; kan, ter, gözyaşı . . .  http://www.poetikhars.com/files/deneme/gallerix/albums/15/2515/thumbnail/michael_jackson_dangerous-f.jpg

 4. #4
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  dυѕLєяfσяυм üує

  Standart ---> Ekonomi Terimleri Sözlüğü

  Devalüasyon : Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder.
  enbilindik olani bu olsa gerek

 5. #5
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  dυѕLєяfσяυм üує

  Standart Cevap: Ekonomi Terimleri Sözlüğü

  paylaşım için teşekkürler özellik bu borsaya yeni ilgi duymaya başlayan arkadaşlar için güzel bilgiler.

 6. #6
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  dυѕLєяfσяυм üує

  Standart Cevap: Ekonomi Terimleri Sözlüğü

  Okulda aldığım ekonomi dersi geldi aklıma, çok sıkılmıştım ezber yapmaktan

Sistem Bilgileri

Bu sistem vBulletin® alt yapısına sahiptir!
Telif hakları, Jelsoft Enterprises Ltd'e aittir. Copyright © 2019

Uyarı

5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesine göre üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Yer sağlayıcı olarak hizmet veren sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler e-ticaret ile ilgili iletişime geçilmesi halinde size dönüş yapacaktır.

istanbul escort escort bayan ümraniye escort Limanbet izmir escort ankara escort bonus veren siteler en güvenilir bahis siteleri imajbet Elexbet Marsbahis bahis forum bahis forum beinsports izle queenbet Kalebet Slotbar Nakitbahis Savoybetting Piabet escort istanbul escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa ankara escort betboo hasan kalyoncu üniversitesi ataşehir escort bayan ümraniuye escort bayan kadıköy escort bayan İstanbul Escort mersin escort mersin escort izmir escort en güvenilir canlı bahis siteleri tipobet retrobet Bahis siteleri justin tv Tjk canlı istanbul escorts film izle