PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Adil Yargılanma Hakkı
 2. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik Incelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti
 3. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Iletişimin Denetlenmesi
 4. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştirmanin Uygulanmasina Ilişkin Yönetmelik
 5. İl Adlî Yargi Adalet Komisyonlarinca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi
 6. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri
 7. Istinaf
 8. İtiraz
 9. Genel Hükümler
 10. Ceza Muhakemesi’nde Yeni Bir Açilim: Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi
 11. Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanimi
 12. Ceza Muhakemesi Hukukunun Tarihçesi
 13. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynaklari
 14. Ceza Muhakemesi Kurallarinin Yorumu
 15. Şüpheden Sanik Yararlanir İlkesi
 16. Meram Anlatma İlkesi
 17. Bağimsiz Ve Tarafsiz Hakim İlkesi
 18. Dürüst (adil) Yargılama (işlem) Ilkesi
 19. Işkence Yasağı
 20. Insan Haysiyetinin Korunması (dokunulmazlığı) Ilkesi
 21. Hukuk Devletİ İlkesİ
 22. Düşünce Ve Kanaat Hürriyeti
 23. Din Ve Vicdan Hürriyeti
 24. Kanun önünde Eşitlik
 25. Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği
 26. Insan Hakları Düşüncesinin Gelişimi
 27. Genel Insan Hakları
 28. Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulama Alanı
 29. Ceza Muhakemesİnİn Şartlari— Genel Olarak
 30. Ceza Muhakemesİnİn Şartlari-DAVA ŞARTLARI
 31. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları
 32. Yargılama şartları
 33. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları
 34. Ceza Muhakemesİnde İnsan Haklari Ve Ceza Muhakemesİnİn İlkelerİ
 35. Ötekİ İlkeler
 36. Hak Arama Hakkı
 37. Isnadı Ve Hakları öğrenme Hakkı
 38. Muhakemenİn Sonuna Kadar SuÇsuz Sayilma Hakki (masumluk Karİnesİ)
 39. Kİmse Kendİsİnİ Ve Yakinlarini SuÇlandirici Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesİ (nemo Tenetur İlk
 40. Kİmsenİn BaŞkasinin Fİİlİnden Dolayi Yargilanmamasi Hakki (ceza SorumluluĞunun ŞahsÎlİĞİ İlkesİ)
 41. SuÇlarin Ve Cezalarin KanunÎlİĞİ İlkesİ
 42. Savunma Hakkı
 43. KanunÎ (olaĞan) HÂkİm Tarafindan Yargilanma Hakki
 44. Tercüman Hakkı
 45. MakÛl SÜre İÇİnde Yargilanma Hakki
 46. Denetİm Muhakemesİne BaŞvurma Hakki
 47. Temel Hak Ve HÜrrİyetlerİn Korunmasi Hakki
 48. Kovuşturma Mecburiyeti Ilkesi- Maksada (maslahata) Uygunluk Ilkesi
 49. Sözlülük Ilkesi-yazılılık Ilkesi
 50. Vasıtasızlık Ilkesi
 51. Davasız Yargılama Olmaz Ilkesi
 52. Maddî Gerçeğin Araştırılması Ilkesi
 53. özel Hayatın Gizliliği Ilkesi
 54. Halka Açıklık Ilkesi
 55. şüpheli Veya Sanığın Zorla Getirilmesi Hangi Hallerde Olur?
 56. şüpheli Veya Sanığın Zorla Getirilmesi Kararında Nelerin Yazılması Gerekir?
 57. şüpheli Veya Sanığın Zorla Getirilmesi Kararı Kişiye Verilir Mi?
 58. şüpheli Veya Sanığın Zorla Getirilmesi Kararı Nasıl Yerine Getirilir?
 59. şüphelinin Veya Sanığın Ifadesinin Alınmasında Veya Sorguya çekilmesinde Uyulması Gereken Ilkeler Ne
 60. Ifade Veya Sorgu Tutanağında Belirtilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 61. Ifade Alma Ve Sorguda Dikkat Edilmesi Gerekenler Ve Yasak Usuller Nelerdir?
 62. şüphelinin Veya Sanığın Müdafi Seçimini Kimler Yapar?
 63. Soruşturma Evresinde şüpheli Veya Sanığın Yanında En Fazla Kaç Avukat Bulunabilir?
 64. Avukatın Soruşturma Ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları Nelerdir?
 65. Müdafiin Görevlendirilmesi Hangi Hallerde Olur?
 66. MÜdafİİnİn GÖrevlendİrİlmesİ Hangİ Hallerde Zorunludur?
 67. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak Işlem Nedir?
 68. Ifade Veya Sorgu Için çağrı Nasıl Yapılır?
 69. Ceza Muhakemesİnde İnsan Haklari İhlÂllerİnİn SonuÇlari
 70. 5271 sayılı (Yeni) Ceza Muhakemesi Kanunu
 71. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Iletişimin Denetlenmesi
 72. 5271 Sayılı Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu
 73. Yeni Ceza Muhakemesi Sisteminde Delil Toplama Ve Adli Kollukla Ilişkiler
 74. Ceza Genel Kurulu Kararı
 75. 1380 Sayılı Su ürünleri Yasasında Müsadere
 76. Kaçakçılık Suçlarında Müsadere
 77. Mahsul Ve Tesislerin Müsaderesi
 78. Suç Aletleri Ve Orman Emvalini Müsaderesi
 79. Nakil Vasıtalarının Müsaderesi
 80. Kazanç Müsaderesi
 81. Eşya Müsaderesi
 82. Istinabe
 83. Malvarlığının İadesi ve Tasarrufu
 84. Varlıkların Geri Alınması
 85. Müsadere edilen malvarlığının akibeti
 86. Müsaderenin infazı usulü
 87. Talebin infazının ertelenmesi veya kısmen infazı
 88. Yabancı müsadere kararının infazının reddi nedenleri
 89. Yeni Türk Ceza Yasasında Müsadere
 90. Müsaderenin Hukuki Niteliği
 91. Müsadere çeşitleri
 92. Genel Olarak Müsadere Kavramı
 93. Müsadere Kararlarının Infazı
 94. Geçici tedbirlerin kaldırılması
 95. Yabancı elkoyma kararının infazının reddi nedenleri
 96. Elkoyma Kararlarının Infazı
 97. Masraflar
 98. Tanık ve bilirkişiler
 99. Adli yardım çeçevesinde sağlanan bilgilerin kullanımı
 100. Talebin yerine getirilme usulü
 101. Taleplerin içeriği
 102. Taleplerin şekli
 103. Karşılıklı Adli Yardımın İletilmesi Usulü : Merkezi makamlar yolu
 104. Çifte suçluluk
 105. Bankacılık sırrı
 106. Karşılıklı Adli Yardım sağlama yükümlülüğü
 107. Karşılıklı adli yardımın konusu
 108. Suçlar
 109. Gizlilik talebi
 110. Karşılıklı adli yardım talebinin reddi nedenleri
 111. Adli yardım talebinin yerine getirilmesinin ertelenmesi
 112. Merida Sözleşmesi
 113. Palermo Sözleşmesi
 114. Strazburg Sözleşmesi
 115. 1.Viyana Sözleşmesi
 116. Elkoyma Ve MÜsadere Alaninda Uluslararasi
 117. S O R U V E C E V A P L A R-116.- 134. Maddeler: Arama Ve Elkoyma
 118. Roemen ve Schmit / Lüksemburg Davası
 119. Orantılılık İlkesi
 120. Özel Hayatin Ve Aİle Hayatinin Korunmasi
 121. özel Hayatın Gizliliği Ilkesi
 122. Arama ve Elkoyma
 123. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama Ve Elkoyma
 124. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini
 125. Elkonulan Eşyanın Muhafazası Veya Elden Çıkarılması
 126. Elkonulan Eşyanın İadesi
 127. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma Ve Postada Elkoyma
 128. Postada Elkoyma
 129. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler
 130. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi
 131. Elkoyma Kararını Verme Yetkisi
 132. Taşınmazlara, Hak Ve Alacaklara Elkoyma
 133. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem
 134. Eşya Veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması Ve Bunlara Elkonulması
 135. Belge Veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi
 136. Arama Sonunda Verilecek Belge
 137. Şüpheli Veya Sanıkla İlgili Arama
 138. Bilirkişi Incelemesi
 139. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Zarara Uğrasa Bile Tazminat Isteyemeyecek Kişiler Kimlerdir?
 140. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Kişilere ödenen Tazminat Kimlere Rücu Edilir?
 141. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Kişilerin Aldıkları Tazminatın Geri Alınması Hangi Hallerde Olacaktır?
 142. Koruma tedbirleri nedeniyle kişilerin tazminat isteminde bulunabilme koşulları nelerdir?
 143. 141.madde Ile Ilgili Genel Açıklamalar
 144. Tazminat Hakkı Olduğu, Hangi Koruma Tedbirlerinin Verilmesi Sırasında Ilgiliye Bildirilir?
 145. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
 146. Iddianamenin Iadesi üzerine Neler Yapılır?
 147. Hangi Suçların Iddianamesi Her Halükarda Iade Edilir?
 148. Iddianamenin Iadesi Hangi Sürede Ve Hangi Sebeplerle Olabilir?
 149. Cumhuriyet Savcısının Kararına Itiraz
 150. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Kimlere Gönderilir?
 151. Cumhuriyet Savcısı Hangi Hallerde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verir?
 152. Cumhuriyet Savcısı Hangi Durumlarda Kamu Davası Açmayabilir?
 153. Görevli Ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenen Iddianamede Nelerin Bulunması Gerekir?
 154. Kamu Davasını Açma Görevi
 155. Soruşturma Evresinde Yapılan Işlemlerin Tutanağa Bağlanması
 156. Adli Kolluk Kime Denir? Ve Görevleri Nelerdir?
 157. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması Hangi Hallerde Olur?
 158. Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hakim Kararı Istemesi Hangi Hallerde Olur?
 159. Soruşturma Aşamasında Cumhuriyet Savcısının Görev Ve Yetkileri Nelerdir?
 160. Kanuni Temsilciye Duruşma Günü Bildirilir Mi? Sanığın Eşi Duruşmaya Kabul Edilir Mi?
 161. Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul Nedir?
 162. Soruşturmanın Gizliliğinin Sınırları Nedir?
 163. Ihbar Ve şikayet Hangi Makama Yapılır?
 164. Ihbar Veya şikayet şekli Nasıl Olmalı?
 165. Kovuşturma Evresinde şikayetten Vazgeçme Hangi Hallerde Mümkün?
 166. şüpheli ölümler Kimler Tarafından Nereye Bildirilmelidir?
 167. Bir Suçun Işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının Ilk Olarak Yapması Gerekenler Nelerdir?
 168. Aynı Müdafi şüpheli Veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Bunların Savunmasını Yapabilir Mi?
 169. Müdafiin Soruşturma Evresinde Dosyayı Inceleme Yetkisi Var Mı?
 170. Müdafiin Soruşturma Sırasında Dosyayı Inceleme Yetkisi Kısıtlanabilir Mi?
 171. Müdafiin Dosyayı Inceleme Yetkisi Ne Zaman Tamamen Serbest Olur?
 172. Müdafi Ile şüpheli Veya Sanık Soruşturma Evresinde Görüşme Yapabilir Mi?
 173. Ceza muhakemesi
 174. Duran Hukuk Bürosu Zekeriya Duran
 175. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu