PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gayrimenkul & İmar Hukuku 1. imar kanunu
 2. Inşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak
 3. Imar Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu
 4. Kentsel Dönüşüm Mü Kentsel Bölüşüm Mü ...?
 5. Imar Planlarını Yapmağa Yetkili Olan Idareler
 6. Imar Planlarında Kısıtlılık Durumu
 7. Imar Planlarında Kısıtlı Taşınmazların Vergi Sorunu
 8. 3194 sayılı İmar Kanunu MEMUR DİSİPLİN AFFI YASASININ UYGULAMASI
 9. 3194 sayılı İmar Kanunu UYARI VE KINAMA CAZALARINA KARŞI YARGI YOLU
 10. İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu
 11. Idari Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Görev Sorunu
 12. 3194 Sayılı Imar Kanununun 18. Maddesi Uygulamalarının Yasal Dayanakları Yönünden Incelenmesi
 13. Memur Sendikalarının üyeleri Hakkındaki Bireysel Işlemlere Karşı Dava Açma Ehliyeti
 14. 3194 sayılı İmar Kanunu HARCIRAH KANUNU’NDA ESKİYE DÖNÜLDÜ
 15. Radyoloji Personeli Günde Kaç Saat çalıştırılmalı
 16. Imar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi
 17. Türk Ceza Kanunu Ile Getirilen Imar Kirliliği Suçu
 18. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Ek Madde 1 Uygulaması imar
 19. İmar Uygulaması XE "İmar Uygulaması" ile 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca
 20. Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar
 21. 2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NA GÖRE GENEL İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ
 22. İmar Uygulaması XE "İmar Uygulaması" nda Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri
 23. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurma Halinde Dava Açma Süresinin Durması Ve Devam Etmesi
 24. Düzenleme ortaklık payı XE “Düzenleme Ortaklık Payı" (DOP) ile ilgili uyulması zorunlu olan ilkeler
 25. Genel olarak imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği
 26. İnşaat ruhsatıyla birlikte dayanağı imar plânına karşı açılacak davada dilekçe örneği
 27. imar durumu belgesinin iptali için açılacak davada dilekçe örneği
 28. davada dilekçe örneği
 29. Para cezasına karşı açılacak davada dilekçe örneği
 30. imar planı ile inşaat ruhsatına karşı açılacak davada dilekçe örneği
 31. 3194/18 uyg. da müşterek mülkiyetin ferdileştirilmesi nedeniyle açılacak davada dilekçe örneği
 32. Kapanan kadastral yoldan ihdasların belediyeye yazılmasına karşı dava dilekçe örneği
 33. Arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerine karşı açılan davada temyiz dilekçesi örneği
 34. inşaat ruhsatı ve dayanağı imar plânının birlikte dava konusu edilmesi halinde,dava dilekçesi örneği
 35. davada dilekçe örneği
 36. İmar plânına aykırı olarak yapılan imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği
 37. Yürürlükteki imar planına uygun olarak alınan inşaat ruhsatına dayalı olarak yapılan bina hakkında..
 38. İnşaat ruhsatı başvurusunun, imar planı olduğu ve bu tadilat sonrasında taşınmazın konut alanından..
 39. 3194 imar hukuku
 40. İmar,İmar Nedir ?
 41. İmar hukuku,İmar hukuku Nedir ?
 42. İmar İskan,İmar İskan Nedir ?
 43. Çevre Hukuku,Çevre Hukuku Nedir ?
 44. Kaçak Yapı,Kaçak Yapı Nedir ?
 45. 18. madde uygulaması,18. madde uygulaması Nedir ?
 46. İmar Kirliliği,İmar Kirliliği Nedir ?
 47. İmar Planı,İmar Planı Nedir ?
 48. Yapı Kullanma,Yapı Kullanma İzini
 49. Parsel,Parsel Nedir ?
 50. Yapı Ruhsatı,Yapı Ruhsatı Nedir?
 51. İmar Para,İmar Para Nedir ?
 52. İmar Para Cezaları
 53. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
 54. Tadilat Ruhsatı,Tadilat Ruhsatı Nedir ?
 55. Kaçak Kat,Kaçak Kat Nedir ?
 56. Çatı Katı,Çatı Katı Nedir ?
 57. Kentsel Dönüşüm,Kentsel Dönüşüm Nedir ?
 58. Gecekondu,Gecekondu Nedir ?
 59. sit alanı kentsel sit doğal sit arkeolojik sit tabiat varlığı kültür varlığı koruma alanı ören yeri.
 60. Idari Yargıda Mahkemeler Ve Yargı çevreleri
 61. İmar Hukuku ile ilgili her türlü (tüm) kanunlar ve yönetmelikler
 62. 3194 sayılı İmar Kanunu
 63. Akarsu(imar)
 64. yıkım kararı - madde 32
 65. Kamulaştırma - kamulaştırmada dava açma süresi
 66. İmar Affı Uygulaması
 67. Aktif Yeşil Alan,Aktif Yeşil Alan Nedir ? ( İmar )
 68. Alçak - Basık Kıyı ( İmar )
 69. Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması (imar)
 70. Arka Bahçe Mesafesi ( İmar )
 71. Arsa,Arsa Nedir ? ( İmar )
 72. Asma Kat,Asma Kat Nedir ? ( İmar )
 73. Ayrık Bina,Ayrık Bina Nedir ? ( İmar )
 74. Ayrık Nizam,Ayrık Nizam Nedir ? ( İmar )
 75. Azami Bina Alanı ( İmar )
 76. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı (imar)
 77. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında Kısmi Yapılaşma (imar)
 78. Düzenleme ortaklık payı (imar)
 79. Kruvaziyer liman (imar)
 80. Mevzii imar planı (imar)
 81. Mimari proje
 82. koruma amaçlı imar planı
 83. Kaçak Bina
 84. fenni mesul (imar)
 85. Statik Proje
 86. Çevre düzeni planı (imar)
 87. Yürütmenin Durdurulması
 88. İdari Yargı Kararlarının Uygulanması
 89. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar
 90. İdari Dava Türleri Ve İdariYargYetkisinin Sınırı
 91. İdari Davaların Açılması
 92. İdari Yargıda Dava Açma Süresi
 93. İptal Ve Tam Yargı Davaları
 94. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası
 95. İdari Yargıda Duruşma
 96. İdari Yargıda Yetki
 97. idari yargıda bağlantılı davalar
 98. Merci Tayini
 99. itiraz, temyiz, kararlara karşı başvuru yolları
 100. Kanun Yararına Bozma
 101. temyizde ve itirazda yürütmenin durdurulması
 102. Yargılanmanın Yenilemesi
 103. çekinme ve ret
 104. Adli Tatil,Nöbetçi Mahkeme
 105. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 106. Arsa Payi KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİ
 107. Gayrimenkuller ile ilgili bilmek istenilen hersey
 108. Gayrİmenkul Kİralari Hakkinda Kanun
 109. Gecekondu Kanunu
 110. Beledİyelere Arsa SaĞlanmasi
 111. Arsalarin Hangİ AmaÇla KullanilabİleceĞİ
 112. Fonlarin TeŞkİlİ Ve Kullanilmasi
 113. Plan Ve Programlar
 114. Yenİden Gecekondu Yapiminin Önlenmesİ
 115. Gecekondularin Tesbİtİ
 116. Gecekondularin Islah Ve Tasfİyesİ
 117. Kamu Hİzmet Ve Tesİslerİyle İlgİlİ Gİderlere Katilma
 118. Arsa Tahsİsİ Şart Ve Şekİllerİ
 119. Yardimlar Ve Muafİyetler
 120. Tahsİs Amacina Aykiri DavraniŞlarin Önlenmesİ
 121. YÖnetmelİklerİn Hazirlanmasi
 122. Ceza HÜkÜmlerİ
 123. Çeşitli Hükümler
 124. YÜrÜrlÜkten Kaldirilan Kanunlar
 125. GeÇİcİ Maddeler
 126. YÜrÜrlÜk Maddelerİ
 127. 1 02/03/1988 Tarİhlİ Ve 3414 Sayili Kanunun GeÇİcİ Maddelerİ
 128. Kadastro Kanunu
 129. Kadastro BÖlgelerİnİn Belİrlenmesİ Ve İlani
 130. Kadastro Ekİbİ Ve Komİsyonun KuruluŞu
 131. Kadastro ÇaliŞma Alani, İlan Ve İtİraz
 132. Dava Lİstesİ Ve DİĞer Belgelerİn Alinmasi
 133. Mevkİ Veya Ada İlani
 134. Kontrol
 135. TaŞinmaz Mallarin Sinirlandirilmasi
 136. Kadastro Davalarinda Usul
 137. Mahallİ Mahkemelerde GÖrÜlmekte Olan Davalarin Devrİ Ve Eksİk İdarİ İŞler Hakkinda Yapilacak İŞlem
 138. Zaman Bakimindan GÖrev Ve Yetkİ
 139. Genel Olarak GÖrev
 140. UyuŞmazliklarin Kadastro Mahkemesİnde ÇÖzÜmlenmesİ
 141. DİĞer Kanun HÜkÜmlerİnİn UygulanacaĞi Haller
 142. Evvelce Kadastrosu Yapilan Yerler
 143. Mİktar Fazlasinin İfrazi
 144. Kayit Ve Belgelerİn Kapsamini Tayİn
 145. Takyİtler, Sinirli Aynİ Haklar Ve Muhdesat
 146. Kamu Mallari
 147. İhya Edİlen TaŞinmaz Mallar
 148. Hazİne Adina Tespİt
 149. Taksİm Ve Kismİ İktİsap Halİ
 150. Tapuda Kayitli Olmayan TaŞinmaz Mallarin Tespİtİ
 151. Tapuda Kayitli TaŞinmaz Mallarin Tespİtİ
 152. Kadastro Tutanaklarinin KesİnleŞmesİ Ve Hak DÜŞÜrÜcÜ SÜre
 153. Kadastro SonuÇlarinin İlani
 154. Komİsyon İncelemesİ
 155. Kadastro Tespİtİne İtİraz
 156. SayisallaŞtirma
 157. Kaldirilan Kanun Ve HÜkÜmler
 158. YÖnetmelİkler
 159. Hazİne Adina Kayitli TaŞinmaz Mallarda İktİsap
 160. Toplu Yapilarin Kadastrosu
 161. Yalan Beyan, Hİle Ve Desİse
 162. Ceza
 163. Hatalarin DÜzeltİlmesİ
 164. Kadastro BaŞladiktan Sonrakİ Akİt Ve Tescİl İŞlemlerİ
 165. Bu Kanunun UygulanacaĞi DİĞer Haller
 166. Kararlarin TeblİĞİ, Kanun Yollarina BaŞvurma Ve İlamlarin İnfazi
 167. Vekalet
 168. Delİller Ve Hakİmİn Takdİrİ
 169. Yargilama UsulÜ
 170. Kesİn HÜkÜm
 171. Veraset Ve İntİkal Vergİsİ
 172. Yargilama Gİderlerİ, Kadastro Harci Ve Tahakkuku
 173. Döner Sermaye Teşkili
 174. Döner Sermaye Işletmelerinin Yetkileri
 175. Öncelİklİ Kadastro Ve İhale
 176. Kat irtifakı sahibinin hakları
 177. Kat maliklerinin hakları
 178. Kat irtifakının kurulması
 179. Sözleşme ve tescil
 180. Kat mülkiyetinin kurulması
 181. Kat mülkiyeti kütüğü
 182. Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı
 183. Ortaklığın giderilmesi
 184. Öncelikle satınalma hakkı
 185. Genel hükümlerin uygulanma alanı
 186. Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği
 187. Tarifler
 188. Kat MÜlkİyetİ Kanunu
 189. Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
 190. Kat MÜlkİyetİ Kanununda DeĞİŞİklİk
 191. Ortak yerler
 192. Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı
 193. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
 194. YÜrÜrlÜk
 195. Kat mülkiyetinin sona ermesi
 196. Temliki tasarruflar ve önemli işler
 197. Yenilik ve ilaveler
 198. Yönetimin denetlenmesi
 199. Hesap Verme
 200. Sorumluluğu
 201. İşletme projesinin yapılması
 202. Defter tutulması ve belgelerin saklanması
 203. Genel yönetim işlerinin görülmesi
 204. Yönetici Atanması
 205. Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları
 206. Anagayrimenkulün Yönetimi
 207. Kat irtifakı sahiplerinin borçları
 208. Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti
 209. Müsaade mecburiyeti
 210. Ortak giderlerin teminatı
 211. Sigorta anlaşması
 212. Yasak işler
 213. Kat Maliklerinin borçları
 214. Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma
 215. 05/02/1992 tarih ve 3770 sayılı Kanunun geçici maddesi
 216. Önce açılmış davalar
 217. Silinmemiş kat irtifakı hakları
 218. Yürütme makamı
 219. Yürürlük tarihi
 220. Kat irtifakına geçiş
 221. Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler
 222. Kullanma yerlerinin boşaltılması
 223. Görevli mahkeme
 224. Devre Mülk Hakkı
 225. Harç ve vergiler
 226. Belediyesi olmayan yerlerdeki durum
 227. Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu
 228. Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi
 229. Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklar
 230. Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklar
 231. Yasaklar
 232. Anayapının harap olması
 233. Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi
 234. Kat irtifakının sona ermesi
 235. Aşırı Otlatmanın Önlenmesi
 236. Yararlanma Hakkı ve Kapsamı
 237. Mera, Yaylak ve Kışlak İddiasının İspatı
 238. İnşaat Yasağı
 239. Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması
 240. Mera Araştırma Bölümlerinin Kurulması
 241. Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunma, Bakım ve Islahı
 242. Tahsis Kararı
 243. Tahsis Kararının Tebliği, İlanı, İtirazı ve Kütüğe Kayıt
 244. Tahsis Amacının Değiştirilmesi
 245. Zilyedlik Yoluyla Yapılmış Olan Tesciller
 246. Tahsis Kararında Değişiklik
 247. Tahsis İçin İhtiyaç Tespiti
 248. Özel Sicile Kayıt
 249. Tespit ve Tahdit Çalışmaları
 250. Tespit ve Tahsisten Önce Yapılacak İşler
 251. Komisyon ve Teknik Ekipler
 252. Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler
 253. Mera, Yaylak ve Kışlakların Hukuki Durumu
 254. Mera Kanunu
 255. İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali
 256. İmar planlarında Bakanlığın yetkisi
 257. Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması
 258. Halihazır harita ve imar planları
 259. Planlama kademeleri
 260. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun
 261. Yürürlük
 262. Geçici ve Son Hükümler
 263. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
 264. Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
 265. Yönetmelik
 266. Fonun giderleri
 267. Fonun gelirleri
 268. Fon Kurulması
 269. Sınır Değişikliği
 270. Orman Bölgelerinden Yararlanma
 271. Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler
 272. Mera, Yaylak ve Kışlaklardan Yararlananların Yükümlülükleri
 273. Sonradan Yerleşenlerle Yeni Ailelerin Yararlanma Hakkı
 274. İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Satılması
 275. Ruhsat müddeti
 276. Fenni mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit sicilleri
 277. Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar
 278. Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat
 279. Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması
 280. Geliştirme alanlarında yapı ruhsatı
 281. Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları
 282. Ruhsat alma şartları
 283. Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar
 284. Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili
 285. Arazi ve arsa düzenlemesi
 286. Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar
 287. Tescil ve şüyuun izalesi
 288. İfraz ve tevhid
 289. İrtifak hakları
 290. Kamuya ait gayrimenkuller
 291. Cephe hattı
 292. Anayasa Mahkemesinin 29/12/1999 tarih ve E.1999/33, K.1999/51 sayılı kararıyla iptal edilen fıkralar
 293. Başka amaçla kullanılan otopark yerleri
 294. Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması
 295. Yapıların amacında kullanılması
 296. Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme
 297. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler
 298. Mücavir alan
 299. Yönetmelik
 300. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar
 301. Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler
 302. Ceza hükümleri
 303. Arsaların yola bakan yüzleri
 304. Otoparklar
 305. Kapıcı daireleri ve sığınaklar
 306. Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması
 307. İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler
 308. Yapı kullanma izni
 309. Kullanma izni alınmamış yapılar
 310. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar
 311. Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar
 312. Komisyonlar
 313. İskanda aile kabul edilecekler
 314. Fiziksel yerleşim
 315. İskan duyurusu
 316. Gösterilen yerde iskanı kabul etmeyenler
 317. Milli güvenlik nedeniyle iskan
 318. Yerleri kamulaştırılanların iskanı
 319. Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti
 320. Geçici barındırma, göçmen belgesi verilmesi ve vatandaşlığa kabul
 321. İskan yardımları
 322. İskanlı göçmenlerin iskanı
 323. Göçebelerin iskanı
 324. Toplu göçmen kabulü
 325. Münferit göçmen kabulü
 326. Göçmen olarak kabul edilmeyecekler
 327. İskan Kanunu
 328. Yönetmeliklerin çıkarılma süresi
 329. Örfü belde, paftos
 330. Müşterek giriş
 331. Önce verilen ruhsat ve izinler
 332. Ortak Yerlerin Kullanımı
 333. Tahliye Edilen Taşınmazın Eski Kiracıya Yeniden Kiralanması Zorunluluğu
 334. Evcil Hayvanlar Ve Hukuksal Sorunlar
 335. Imza Incelemeleri Ve Bilirkişilik
 336. Mera Vasıflı Taşınmazlar
 337. Kiracılık İlişkisinde KDV Hakkında Karar
 338. İki Haklı İhtar
 339. Apartman Yöneticisinin Dava Ehliyeti
 340. Apartman Yönetimi Aleyhine Dava
 341. Kat Malikine, ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda
 342. Elbirliği İle Mülkiyet
 343. Kat Mülkiyeti-yönetim Planı - Bağımsız Bölümün Avukatlık Bürosu Olarak Kullanılması
 344. Apartman Aidatı-gecikme Tazminatı-temerrüt Tarihi
 345. Ortak Yerlerin Kullanımı
 346. Ortak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi-Kiracının Dava Hakkı
 347. Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi
 348. Apartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak Kullanılamayacağı
 349. ıbk. E.2003/ı K.2004/ı
 350. Yöneticinin Sorumluluğu
 351. Kefilin sorumluluğu (Kredi kartı)
 352. Kira artış oranları
 353. Şufa Hakkı
 354. Genel Giderlere Katılma Borcu
 355. Aboneliğini iptal ettirmeyen kiracı, kiralananı tahliye etse de, aboneliği dolayısıyla sorumluluğu
 356. Kiracı ve malikin ortak giderlerden sorumluluğu
 357. Karar No:997/5355
 358. Kiralananın amaca uygun ve elverişli olarak kullanılmaması nedeniyle tahliye
 359. Kiracının tahliyeden sonraki kira borçlarından sorumluluğu
 360. Tahliye kararının icra edilmemesi, Karar No: 996/9658
 361. Kiralananın Devri ,Karar No: 997/4407
 362. Temerrüt nedeniyle tahliye,ihtarnamenin şekli
 363. Kadim Yararlanma Hakkı • Tahsis Belgesi
 364. Kamulaştırma • Geri Alım Davası • Yargılamanın Yenilenmesi
 365. Devlet Ormanı Elatmanın önlenmesi
 366. Kamulaştırma • Irtifak Hakkı • Vekalet ücreti
 367. Kamulaştırma • Eksik Harç • Aleyhine Bozulan Yanın Uyulma Istemi • Usule Ilişkin Kazanılmış Hak
 368. Elatmanın önlenmesi • Kıyı Yasası • Kıyı Kenar çizgisi
 369. Doğal Akışlı Sular • Doğal Akışlı Suların Yönünün Komşuların Zararına Değiştirilemeceyeği
 370. Taşınmazın Ihale Ile Satışı • Mülkiyeti Kazananın Hakları
 371. Tasarrufun Iptali Ve Tenkis Davası
 372. Itirazın Iptali Davsı - Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme
 373. Kat Mülkiyeti-yönetim Planı - Yönetim Planının Değiştirilmesi
 374. Bağımsız Bölümde Oturanların Rahatsız Edilmesi -kat Mülkiyetinin Maliklere Devri Istemi -
 375. Kat Mülkiyeti - Zorunlu Ve Ivedi Durumlarda çatı Için Yapılan Masraflar - Itirazın Iptali
 376. Ortaklığın Giderilmesi - Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
 377. Kiracinin Yükümlülüğü • Hor Kullanmadan Doğan Zarar
 378. Arsa Niteliğinde Taşınmazın Kira Sözleşmesine Uygulanacak Yasa
 379. Mülkiyet Hakkinin Sinirlari • Komşuluk Hukuku
 380. "Nam*i Müstear" Veya "Muvazaa" Savi • Kanitlama Yöntemi YAZILI KANIT
 381. Elatmanin Önlenmesi Ve Ecrimisil Davasi • Vekalet Ücreti
 382. Yöneticinin Temsil Yetkisi • Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açabilme Olanaği
 383. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açma süresi
 384. Çekme Katın Tam Kata Dönüştürülmesi
 385. Meskenin İşyerine Dönüştürülmesi
 386. Kat Malikleri-Akan Terasa Çatı Yapılması
 387. Kat Mülkiyeti-Ortak Yerler-El Atmanın Önlenmesi
 388. Kat Mülkiyetli Binada Güneş Enerjisi
 389. Tahliye Taahhütnamesi
 390. Ortak Giderler-Hesaplanmasında Anataşınmaza İlişkin Yönetim Planının Esas Alınması Gereği
 391. Ortak Gider Alacağına Dayalı Takip
 392. Aidat Ödemekten Kaçınmak
 393. Yöneticinin Görev Süresi
 394. Apartman Giderleri-Kiracının Sorumluluğu
 395. Kira Tespit Davası-Yargılama Giderlerinden Sorumluluk
 396. İmar Kanunu • Belediyenin Şuyulandirma İşlemi
 397. Hazinenin Ecrimisil İstemi • Yargi Yerinin Saptanmasi •Olumlu Ve Olumsuz Zarar
 398. Kazandırıcı Zamanaşımı • Zilyetliğe Dayanan Kazanım
 399. Diğer İşyerlerinin Daha Düşük Bedelle Kiraya Verilmesinin Davacıya Kira İndirim Hakkı Vermeyeceği
 400. Kira Bedelinin Tespiti ve Kira Alacağının Tahsili Davası
 401. Orman Niteliğini Taşiyan Arazi • Ormanlarda Zilyedlik Yoluyla Kazanim Olamayacaği
 402. Kira Bedeli-İhtirazi Kayıt Konulup Konulmadığı
 403. Yargitay Bozmasi • Yeni Olguya Göre Oluşturulan Kararin Direnme Karari Olduğu
 404. Kira Tespit Davası-Yargılama Giderlerinden Sorumluluk
 405. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası ( Yakıt Giderinin ödenmemesi)
 406. Apartman Yöneticisinin Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanması
 407. Bilirkişi Raporunda Olmasi Gereken Nitelikler
 408. Tapu Sicili • Yolsuz Tescil • İyiniyetli Üçüncü Kişi • Kötüniyet Savi •
 409. Kiralayanın Mecuru Kullanıma Hazır Bulundurma Yükümlülüğü
 410. Tapulu Taşinmaz Mülkiyetinin Nakli • Geçersiz Sözleşme
 411. Başkasinin Taşinmazi Üzerine Yapilan İnşaat Yapi Sahibinin Haklari •İyiniyet Koşulu
 412. Kiraciya Açilan Tahliye Davasi • Dava Sirasinda Kiralanan Yerin Mülkiyetinin Devrinin Davaci Sifatin
 413. Yeni Malik-Eski Malike Halef Olması-Kira Bedelinin Tespiti Davası
 414. Yeni Malik-Kira Bedelinin Kendisine Ödenmesini İhtar Etmemesi
 415. Yeni Malik-Dava Açma Süresi-İhtarın Süreyi Durdurması
 416. Yeni Malikin Davaya Devam Etmesi-Men'i Müdahale
 417. Yeniden İnşa Sebebiyle Tahliye-Yeni Malik
 418. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye-Yeni Malik
 419. Depozitonun Hasar Olmaması Halinde İade Edileceği
 420. Depozitonun İadesi-Erken Tahliye
 421. Depozitonun İadesi-Tahliye ve Teslim Şartı
 422. Ihtiyaç Nedeniyle Tahliye
 423. Tespit Dışında Bırakma
 424. Aidat Borcu-Gecikme Tazminatı-Borcu Öğrenme
 425. Kooperatif Ortaklığından İhraç-Aidat Borcu-İhtar
 426. Apartman Aidatı-Kiracının Sorumluluğu
 427. Aidat Alacağı-Birden çok parsel üzerindeki yapılar
 428. Kira Akdinin Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği
 429. İskan Ruhsatı Bulunmayan Yapıların Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacağı
 430. İki Yil Süreli Kira Sözleşmesi • Üç Yil Endeks Uygulamasina İlişkin Kuraldan Söz Edilemeyeceği
 431. Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İlişkisinin Varliği
 432. “Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
 433. Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumluluk
 434. Kat malikleri kurulu-işletme projesi ile ilgili yargıtay kararı
 435. Ecrimisil davası
 436. Acele El Koymak Suretiyle Kamulaştırma - Maliklerin dava açma ve tespit isteme hakkı
 437. Acele Kamulaştırma Kararlarının Temyiz Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı
 438. İtirazın iptali davası
 439. Yürürlükten kaldırılan hükümler
 440. Yönetmelik düzenleme yetkisi
 441. Yeni yerleşim yerinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak hizmetler
 442. Devir ve intikal eden hükümler
 443. Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin
 444. Bütçeye ödenek konulması
 445. Gönüllü katkı
 446. Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler
 447. Seçilemeyecek arsa ve araziler
 448. Ortak tesis ve yapıların tescili
 449. Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar
 450. Askerlik muafiyeti
 451. İskan yoluyla verilen taşınmaz malların vergilerden muafiyeti
 452. Muamelelerle ilgili muafiyetler
 453. Gümrük muafiyetlerinden yararlanma
 454. Kamulaştırmayı yapan kuruluş bütçesine gerekli iskan ödeneğinin konması
 455. Kamulaştırma bedelleri
 456. Sari taahhüt yetkisi
 457. Giderler
 458. Gelirler
 459. Proje kredisi
 460. İskan işlerinin yürütülmesi
 461. Taşınmazların fuzuli işgalden korunması
 462. Devir, takyit ve geri alma
 463. Mülkiyete ve bedele ilişkin ihtilaflar
 464. Borçlandırma, teminat ve vadesinde ödenmeyen borçlar
 465. Borçlandırmadan tenkis edilecek değerler
 466. Verilen taşınmaz malların geri alınmasında iade işlemleri
 467. Borçlandırmasız hizmetler, harcamalar
 468. Temlik ve tescil
 469. Gayrimenkul Bilgilendirme Sayfası
 470. Emlak ofisi açmak için gerekli evraklar
 471. Gayrimenkul Bilgilendirme Sayfası(Apartmanınızda yaşarken karşılaşıla bilinecek sorunlar)
 472. Merak ettiğiniz emlak da 3 şey-Konu:4
 473. Kat Mülkiyeti hakkında
 474. Kat İrtifakı Hakkında
 475. Merak ettiğiniz emlak da 3 şey-Konu:5
 476. Merak ettiğiniz emlak da 3 şey-Konu:5