PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İdare & Vergi Hukuku 1. İdare Hukukunun Tanımı,İdare Hukuku Nedir ?
 2. İdare Hukuku Sistemleri,İdare Hukuku Sistemleri Nelerdir ?
 3. Genel İdare Hukuku,Genel İdare Hukuku Nedir ?
 4. İdarî Teşkilât,İdarî Teşkilât Nedir ?
 5. İdarî İşlemler
 6. Kamu Hizmeti
 7. Kolluk,Kolluk Nedir ?
 8. Kamu Görevlileri
 9. Özel İdare Hukuku,Özel İdare Hukuku Nedir ?
 10. İdare Hukuku - Özel Hukuk Dalları
 11. İdare Hukuku - Muhakeme Hukukları
 12. İdare Hukuku - Uluslararası Hukuk
 13. İdare Hukuku - Ceza Hukuku
 14. İdare Hukuku - Yabancılar Hukuku
 15. İdare Hukuku - Vatandaşlık Hukuku
 16. İdare Hukuku - Malî Hukuk
 17. Eleştiri
 18. Anayasa Hukukunun Geçiciliği - İdare Hukukunun Kalıcılığı
 19. İdare Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasında Sınır Sorunu
 20. İdarenin Anayasa Mahkemesi Karşısında Bağımsızlığı
 21. Danıştayın Anayasa Mahkemesi Karşısında Bağımsızlığı
 22. İdare Hukukunun Bağımsızlığı
 23. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi
 24. İdare Hukukunun Anayasal Temelleri
 25. İdare Hukuku - Anayasa Hukuku
 26. Kamu Gücü Ayrıcalıkları Nelerdir ?
 27. Varlık Sebebi
 28. Günümüzdeki Durum
 29. İdare hukuku tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır
 30. İdare hukuku, büyük ölçüde, “içtihadî ” bir hukuk dalıdır
 31. İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır
 32. İdare hukuku “statüsel ” niteliktedir
 33. İdare hukuku işlemleri “ tek-taraflı ” dır
 34. Yazılı Kaynaklar
 35. Anayasa
 36. Kanun,Kanun Nedir ?
 37. Kanun hükmünde kararname
 38. Uluslararası Antlaşma
 39. Tüzükler
 40. Yönetmelikler
 41. Yazısız Kaynak : Örf ve Adet Hukuku
 42. Yargısal içtihatlar
 43. İdare hukukunun Uygulama Alanı
 44. Kamu Gücü Ölçütü
 45. Kamu Hizmeti Kriterinin Yetersizliği
 46. Kamu Hizmeti Ölçütü
 47. Temşiyet Tasarrufları (İşletme İşlemleri)
 48. Hakimiyet Tasarrufları (Kamu Gücü İşlemleri )
 49. Günışığında Yönetim
 50. İdare organının Yasama organından Ayrılması
 51. İdare organının Yargı organından Ayrılması
 52. İdare organının Yürütme organından Ayrılması
 53. Idare Organinin Tanimi,Idare Organinin Nedir ?
 54. Maddî Kriter
 55. Şeklî veya Organik Kriter
 56. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması
 57. İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması
 58. Organik Unsur: Yargı Organından Çıkma
 59. Maddî Unsur: Hukukî Uyuşmazlıkları Çözme
 60. Unsurlar Birlikte Gerçekleşmeli
 61. Bağımsızlık” ve “Kesin Hüküm” Yargı İşleminin Tanımlayıcı Bir Unsuru Değildir
 62. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması
 63. Kara Avrupası Sistemi: İdarî Rejim
 64. Doktrin
 65. Türkiye’de hukuk
 66. Fransa’da hukuk
 67. Fransız İdare Hukukunun Doktrinin Gelişimi
 68. Almanya’da hukuk
 69. VUK göre Tüzel kişilerin sorumluluğunu ve Damga Vergisi
 70. İlk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Peştamallıkların İtfası
 71. Sermayenin İtfası
 72. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası
 73. VUK göre Değersiz Alacaklar - Şüpheli Alacaklar - Reel Olmayan Finansman Maliyeti
 74. VUK göre Amortisman nedir ?
 75. VUK göre amortisman türleri
 76. VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresi
 77. VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresi
 78. VUK göre değerleme hükümlerinde özel haller
 79. VUK göre “Karşılıklar” nasıl değerlenir
 80. VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir
 81. VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler
 82. VUK göre “İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri ve Peştamallıklar” nasıl değerlendirilir
 83. VUK göre değerlemeye tabi tutulan “Yabancı Paralar ” ve “Alacaklar” nasıl değerlenir
 84. VUK göre “Menkul kıymetlerin” değerlemesi
 85. VUK göre “Zirai mahsuller” ve” Hayvanların” değerlendirilmesi
 86. VUK göre “Demirbaşların” ve “Emtiaların” değerlemesi
 87. Gayrimenkullerde veya Elektrik Üretim ve Dağıtım Varlıklarında Maliyet Bedeli
 88. VUK göre “Gayrimenkul” kıymetlerin değerlemesi hükümleri
 89. VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir
 90. VUK göre değerleme
 91. VUK göre Karnesiz Hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu
 92. VUK göre Vergi Karnesi
 93. VUK göre Fatura - Perakende Satış Vesikası - Gider Pusulası
 94. VUK göre Fatura
 95. VUK göre Yasal defterlerin tasdik zamanı
 96. VUK göre Tasdike tabi defterler
 97. VUK göre tutulacak defterlerin ve kayıtların kayıt nizamı
 98. VUK göre Zirai kazançlarda defter tutma
 99. VUK göre Serbest Meslek Kazanç defteri
 100. VUK göre Kombine İmalat defteri
 101. VUK göre 2’nci sınıf tüccarlar (işletme esasına göre defter tutanlar )
 102. VUK göre işletme hesabı esasına göre tutulacak defterler
 103. VUK göre Bina ve Arazinin envantere alınması
 104. Envanter çıkarmak
 105. Bilanço esasında tutulacak defterler
 106. 2’nci sınıf tüccarlıktan 1’nci sınıf tüccarlığa geçiş
 107. 1’nci sınıf tüccarlıktan 2’nci sınıf tüccarlığa geçiş
 108. 1 ve 2’nci sınıf tüccar olmanın koşulları
 109. Hesap dönemi
 110. Yasal defter tutmak mecburiyeti
 111. Kimler yasal defter tutar ?
 112. Mükellefler tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından hangi maksatları sağlar
 113. VUK göre bilgi vermede cezalar (müeyyideler )
 114. İşe Başlamayı Bildirme
 115. Tüccarlarda işe başlama belirtileri
 116. Serbest Meslek Erbabında işe başlamanın belirtileri
 117. İş değişikliklerinin bildirilmesi ve işletmede değişikliğin bildirilmesi
 118. Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme
 119. Devamlı Bilgi Verme
 120. Bilgi Verme
 121. Düzeltmede Zamanaşımı
 122. Vergi Hatalarının düzeltme yolları
 123. Hataların Meydana Çıkarılması
 124. Vergilendirme Hataları
 125. Hesap Hataları
 126. Vergi Hatası
 127. Terkin Türleri
 128. Verginin Terkini - Tahakkuktan vazgeçme
 129. Verginin Ödeneceği Daire
 130. Vergi alacağını ortadan kaldıran haller
 131. İlan yolu ile tebliğ usulü
 132. posta ile tebliği usulü
 133. Tebliğ usulleri
 134. Tebliğin muhatapları
 135. Resen Vergi tarhının sebepleri
 136. Tarh çeşitleri
 137. VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı
 138. Vergiyi doğuran olay - Tarh - Tebliğ - Tahakkuk
 139. VUK göre Sürelerin hesaplanması
 140. VUK göre Mühlet verme
 141. VUK göre Mücbir Sebeplerle Gecikme
 142. VUK göre süre türleri
 143. VUK göre Mücbir sebepler
 144. VUK göre Mirasçıların Sorumluluğu
 145. VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
 146. VUK göre Kanuni temsilcinin ödevleri
 147. UK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusu
 148. Vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı
 149. Vergi kaÇakçılığı suçu
 150. İşte Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı