PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Stratejik Yönetim Final 2*Mypop
18 Aralık 2009, 21:08
1. Bir takım faaliyetleri gerçekleştirerek ulaşılmak istenen durumları ifade eden ve bu nedenle mevcut hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ya da sosyal olarak saptanmış değerlere ne ad verilir?

A) Amaç

B) Durum

C) İşlev

D) Norm

E) Araç2. Bütçe ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle organizasyon içinde planlama örgütlerinin olmaması hangi tür sınırlamaya örnektir?

A) Uygulamadan gelen sınırlandırma

B) Yasal sınırlama

C) Sosyal sınırlama

D) Psikolojik sınırlama

E) Töresel sınırlama3. Aşağıdakilerden hangisi planın özelliklerinden biri değildir?

A) İşletmenin çevresel gelişmesiyle ilgilidir.

B) Amaçlara ulaşmak için araçlar ve yoların kararlaştırılmasıdır.

C) Risk ve belirsizlik derecesi mevcuttur.

D) Süresi uzadıkça belirsizlik azalır.

E) Rakamlandırılmış ve yazılmış bir öngörüdür.4. Kazanılması gereken müşteri sayısı için bir rakam belirlenmesi işletmenin hangi tür amaçları arasında yer alır?

A) Sosyal amaçlar

B) Temel amaçlar

C) Ekonomik amaçlar

D) İkincil amaçlar

E) Toplumsal amaçlar5. Strateji ve yapı ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yönetimce planlanan ve seçilen strateji örgüt yapısını yeniden şekillendirir.

B) Örgütsel amaçlara ulaşmak için seçilecek yapı stratejiye uygun olmalıdır.

C) Örgütsel yapı stratejiyi etkiler, hatta sınırlandırır.

D) Bir işletme organizasyon yapısında değişiklik yapmadan da yeni bir strateji uygulama konusunda başarılı olabilir.

E) Tasarruf stratejileri uygulayan şirketlerin başarılı olabilmeleri için önemli yönetsel giderleri kaldırarak örgütsel yapı değişimine gitmeleri gerekir.6. Amaçlarının somut ve sayılarla ifade edilebilir olması gereğini vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçlar açık seçik olması

B) Amaçlar motive edici olması

C) Amaçlar ölçülebilir olması

D) Amaçlar gerçekçi ve çekici düzeyde olması

E) Amaçlar esnek olması7. İşletmelerin talep fazlalığından ve arz azlığından faydalanarak zaman zaman fiyatları anormal ölçüde yükselterek fırsatçı politika gütmeleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A) Çevrenin korunması

B) Hissedarların korunması

C) Tüketicinin korunması

D) İş ahlakı

E) Çalışma güvenliği8. Nüfus artışı ve kırsal alanlardan şehirlere göç nedeniyle artan kentleşme, genel çevre analizinde hangi faktör kapsamında ele alınır?

A) Sosyokültürel faktörler

B) Ekonomik faktörler

C) Politik faktörler

D) Teknolojik faktörler

E) Ekolojik faktörler9. Aşağıdaki alanların hangisinde faaliyet gösteren işletmeler teknolojik değişime daha çok önem vermelidir?

A) Tekstil

B) İlaç

C) Kereste

D) Ağaç ve mobilya

E) Demir10. Devletin ihracatı teşvik politikaları, işletmelerin analiz etmek zorunda oldukları özel ekonomik faktörlerden hangisinin kapsamına girer?

A) Ekonomik gelişim devresinin durumu

B) Ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki enflasyonist ve deflasyonist eğilimler

C) Ürün ve hizmetlerle ilgili vergi politikaları

D) Ürün ve hizmetlerle ilgili para politikaları

E) Devletin ödemeler dengesi11. Aşağıdakilerden hangisi yeni rakiplerin endüstriye girmesini zorlaştıran yapısal engeller arasında yer almaz?

A) Endüstrinin ölçek ekonomisinin kuvvetli olması

B) Mevcut işletmelerin mutlak maliyet avantajına sahip olması

C) Mevcut işletmelerin pazarlama kanallarına hakim durumda olması

D) Az miktarda satışlarda, birim maliyetlerin düşük olması

E) Müşterilerin sadakati ve farklı ürünlere gitmemekte direnç göstermesi
12. Planlı biçimde yürütülen mülakatlar, anketler ve bilimsel araştırmalar aşağıdaki planlama tekniklerinden hangisinde yer alır?

A) Tek değişkenli ekstrapolasyon

B) Dinamik modeller

C) Karar ağaçları ve morfoloji analizleri

D) Yapılandırılmış anket ve mülakatlar

E) Yapılandırılmış uzman görüşü13. Aşağıdakilerden hangisi pazar koşulları ve müşterilerin özelliklerine ilişkin faktörlerin analizinde göz önünde bulundurulmaz?

A) Nüfus piramidinin değişmesi

B) Nüfusun gelir dağılımı

C) Müşterilerin özellikleri

D) Pazardaki borçlanma koşulları

E) Ürün veya hizmetin hayat eğrisinin bulunduğu dönem14. Aşağıdakilerden hangisi 7 – S analizinde yer alan örgüt değişkenlerinden biri değildir?

A) Teknoloji yoğunluğu

B) Paylaşılan değerler

C) Yönetim stili

D) Sistem ve süreçler

E) Strateji15. Aşağıdakilerden hangisi Değer Zincirini oluşturan temel faaliyetler arasında yer almaz?

A) İç lojistik

B) Dış lojistik

C) İşlemler

D) Servis

E) Tedarik16. Aşağıdakilerden hangisi PİMS programına göre toplam yatırım karlılığı yüksek olan işletmelerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yatırım yoğunluğunun düşük olması

B) Rakiplere kıyasla yüksek ürün kalitesine sahip olunması

C) İşletme verimliliğinin yüksek olması

D) Pazar payının yüksek olması

E) Kapasite kullanımının düşük olması17. Bir işletme sınırlanmış belli bir pazarda sadece bir ürün çeşidi ile faaliyetleri planlıyorsa benimsemiş olduğu strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yığışım

B) Yatay farklılaştırma

C) Uzmanlaşma

D) Tek yönlü farklılaştırma

E) Dikey farklılşatırma18. Ürün veya hizmetin bünyesinde veya niteliğinde farklılık yaratacak ve müşteri için daha cazip hale getirecek her türlü çaba Mintzberg’ in farklılaştırma stratejilerinden hangisine örnektir?

A) Fiyat farklılaştırma stratejisi

B) İmaj farklılaştırma stratejisi

C) Kalite farklılaştırma stratejisi

D) Tasarım farklılaştırma stratejisi

E) Destek farklılaştırma stratejisi19. İşletmenin mevcut yatırımlarını, kullanılan çeşitli ölçütlere göre değerlendirmede, bunların gelecekte sağlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme ve değerlendirmeden hareket ederek işletmenin elindeki kaynakların tahsisine yol gösterme amacıyla yapılan analize ne ad verilir?

A) PIMS Analizi

B) Fonksiyonel Analiz

C) Portföy analiz

D) 7 – S Analizi

E) Değer Zinciri Analizi20. Aşağıdakilerden hangisi, yönlendirici politika matrisine göre yapılacak rekabet yeteneğinin analizinde dikkate alınan ölçülerden biri değildir?

A) İşletmenin hammadde temini imkanları

B) İşletmenin araştırma, geliştirme gücü

C) İşletmenin yenilik yapabilme gücü

D) İşletmenin üretim imkan ve yetenekleri

E) İşletmenin pazardaki durumu21. İşletmeyi, yakın çevresine, ülkeye ve ekonomiye katkıları açısından tanıtan, karşı propagandayı sindiren ve onlara fırsat tanımayan cinsten sempati ve prestij faaliyetlerinden oluşan politikalara ne ad verilir?

A) Halkla ilişkiler fonksiyonuna ilişkin politikalar

B) İnsan kaynakları yönetimine ilişkin politikalar

C) Hukuksal konulara ilişkin politikalar

D) AR – GE politikaları

E) Pazarlama politikaları22. Üretim tesislerinin kuruluş yerlerinin seçimi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?

A) Girdilerin işletmeye giriş maliyetlerine

B) Dağıtım imkanlarının ve pazarlama kararlarının seçimine

C) Hammadde kaynaklarına yakınlığına

D) Enerji kaynaklarının bolluğuna

E) Mamul satış fiyatına23. Uluslararası pazarlarda riski en düşük yatırım stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhracat

B) Lisanslama

C) Franchising

D) Yatırım ortaklığı

E) Direkt yatırım24. İşletme genel ve özel amaçlarına uygun olarak verimlilik ve kârlılık esaslarına göre yapılan planların faaliyet sonuçları üzerindeki etkisini ortaya koyan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim bütçesi

B) Bilanço bütçesi

C) Gelir tablosu bütçesi

D) Satın alma bütçesi

E) Yatırım bütçesi25. Orta büyüklükte bulunan bir işletmenin büyüme stratejisi izleyerek ürünlerini ve pazarlarını çeşitlendirmesiyle stratejik iş birimleri sayısını artırması sonucunda yapılacak reorganizasyonla ortaya çıkan yapıya ne ad verilir?

A) Girişimci yapı

B) Fonksiyonel yapı

C) Ürün bölümüne göre yapı

D) Coğrafi bölüme göre yapı

E) Matriks yapı26. Örgüt kültürünün yerleşmesinde ve kökleşmesinde yardımcı olan, çalışanlar için anlam taşıyan nesne, resim, faaliyet ve olaylara ne ad verilir?

A) Hikaye

B) Seremoni

C) Sembol

D) Slogan

E) Kahraman27. Çevreyi etkilemekten çok, rekabet ve yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı çevresel istek ve ihtiyaçları en iyi biçimde karşılamayı amaçlayan örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müteşebbis kültür

B) Sistematik kültür

C) Çevresel kültür

D) Bütünleşik kültür

E) Etkileşen kültür28. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişim ve belirsizliğin sağladığı risk ve fırsatları yakalamayı hedef alan kültür tipidir?

A) Koruyucu

B) Geliştirici

C) Analizci

D) Himayeci

E) Tepki verici29. Çağdaş kontrol yaklaşımına göre önceden seçilmiş bazı değişkenlere ilişkin tahminleri gözetmek yerine işletme için imkan ve fırsat veren ya da tehlike oluşturan çevre elemanlarının izlenmesine ne ad verilir?

A) Geri besleme

B) Stratejik gözetim

C) Tahminlerin kontrolü

D) Süreç kontrolü

E) Uygulama kontrolü30. Rekabette büyüme ve liderlik stratejisi izleyen yüksek başarılı SiB’ler hangi tür kontrolleri kullanma eğilimindedir?

A) Çıktı kontrolü

B) Girdi kontrolü

C) Eylemsel kontrol

D) Ussal kontrol

E) Davranışsal kontrol

CEVAP ANAHTARI

1. A
2. A
3. D
4. D
5. D
6. C
7. D
8. A
9. B
10. E
11. D
12. D
13. D
14. A
15. E
16. E
17. C
18. C
19. C
20. A
21. A
22. E
23. A
24. C
25. C
26. C
27. E
28. B
29. B
30. A